افتخارات چاپ

گواهی ثبت اختراع دستگاه کاهنده مصرف برق

گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی

با نظارت و تایید عوامل وزارت نیرو و سازمان بهره وری انرژی (سبا)

 

دیپلم عالی افتخار جامعه مخترعین و مبتکرین

دیپلم عالی افتخار از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران 1388

 

تندیس افتخار جشنواره خودباوری و جهاد علمی دانشگاه امیرکبیر

تندیس افتخار جشنواره خودباوری و جهاد علمی دانشگاه امیرکبیر (آذرماه 1389)

 

تقدیرنامه بسیج علمی پژوهشی و فناوری

تقدیرنامه بسیج علمی پژوهشی و فناوری (آذرماه 1389)