نمایندگان چاپ

فهرست نمایندگان شرکت ماهان انرژی:

تهران: آقایان مهندس دوست افزون و آقای مهندس حقیقت بیان

جنوب کشور: آقای مهندس کاظم ریاحی و مهندس خانی

تبریز: آقای مهندس مقدم- آقای مهندس دیباور

اصفهان: مهندس میرفندرسکی